MÙA DALAT WELLNESS HOTEL
02, PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG, PHƯỜNG 8, TP. ĐÀ LẠT
welcome@muadalatwellnesshotel.com
0263. 3963.868